Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Wstęp

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku. Adres internetowy strony: http://www.zs1sanok.pl/  

 

Data opublikowania strony internetowej: 2013-09-02

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2021-03-04

 

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do  opublikowania informacji,
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:
czytelna czcionka,
– jasne tło,
– podświetlane na czerwono linki,
– możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
–  na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2021-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Monika Dąbrowska
e-mail: zsesanok@post.pl
Telefon: 13 46 38 010

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.


Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dojście do budynku Zespołu Szkół nr 1 od ul. Jana III Sobieskiego. Wejście główne dla uczniów, pracowników szkoły i dostawców poprzez schody zewnętrzne (dwa stopnie) bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Szkoła dysponuje również trzema dodatkowymi wejściami (od strony wschodniej 2 i południowej 1) niedostępnymi na co dzień i prowadzą do nich tylko schody zewnętrzne. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Przy wejściu głównym dyżury pełnią pracownicy obsługi, a na przerwach nauczyciele. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Korytarze i schody są szerokie ale, brak jest dostępności do schodów, wind i toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są tylko poręcze.

 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na razie brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale trzeba uzgodnić to telefonicznie.

 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Szkoła nie jest wyposażona w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.