Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Prezentacja

 


 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta dożycia w warunkach zmieniającego się świata, wykonywania rozmaitych zadań zawodowych wynikających ze specyfiki zawodu oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania.

Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo- rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

Obecnie wiele podmiotów na rynku krajowym współpracuje z podmiotami rynku europejskiego. Ponadto sporo przedsiębiorstw, w związku z otwartym rynkiem europejskim, prowadzi swoje działalności nie tylko na rynku krajowym, ale też bardzo często otwiera filie w krajach Wspólnoty. Na rynku polskim również coraz częściej działają podmioty zagraniczne. Uwzględniając te czynniki trzeba też zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia absolwenta technikum rachunkowości w kompetencję posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Należy też zaznaczyć, że zawód technik rachunkowości łączy się z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymaganiami w zakresie jakości wykonywania zadań. Bardzo często bowiem od właściwie prowadzonych prac księgowo-rozliczeniowych zależą efekty ekonomiczne jednostki organizacyjnej oraz uniknięcie sankcji  z tytułu błędnie naliczonych podatków. Szczególnego znaczenia nabiera to w małych jednostkach i biurach rachunkowych, których często zadania całej komórki księgowo-finansowej powierza się jednej osobie. Zawód ten wymaga ciągłego doskonalenia głównie w zakresie zmieniających się aktów i norm prawnych wykorzystywanych w trakcie wykonywanych zadań zawodowych.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie.

Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Sytuacja ta rodzi potrzebę przygotowania pracownika uniwersalnego, który łatwo dostosuje swoje umiejętności do rodzaju jednostki organizacyjnej oraz prowadzonej przez nią działalności.

 

KWALIFIKACJE:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości