Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
Szczęśliwy numer
 
 Strona archiwalna
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 

Administratorem jest Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół mający siedzibę w Sanoku przy ul. Jana III Sobieskiego 23, 38 – 500 Sanok.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Z administratorem – Zespołem Szkół nr 1 w Sanoku można się skontaktować poprzez adres e – mail: zsesanok@post.pl, tel. 13 4638010 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

 

Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem e – mail: zsesanok@post.pl, tel. 13 4638010. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Dane osobowe dziecka i rodzica/prawnego opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w celu:

 • realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • marketingowych,
 • prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora,
 • promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora,
 • tworzenia broszur reklamowo – informacyjnych,
 • tworzenia kronik,
 • przygotowania stosownych legitymacji, przepustek i identyfikatorów,
 • prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych,
 • udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji,
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego,
 • realizacji umów zawartych z kontrachentami

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół nr 1 w Sanoku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zespół Szkół nr 1 w Sanoku.

 

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
 • prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.