Rok założenia

1925

Strona główna
Plan lekcji
Dziennik
Kontakt

Technik

ekonomista

Technik

logistyk

Technik

rachunkowości

Technik

hotelarstwa

Technik żywienia

i usług gastronmicznych

 

Deklaracja

dostępności

RODO

 SZKOŁA
   - Samorząd
   - Rada Rodziców
   - Biblioteka
   - Wolontariat
  - Sport szkolny
Szczęśliwy numer
 
 Strona archiwalna
 PROJEKTY
  Eramus+
 PARTNERZY

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych
i osobistych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku na stażach zagranicznych
w przedsiębiorstwach UE” nr 2020-1-PL01-KA116-079872
, w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zespół Szkół nr 1 w Sanoku

§1

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o

 • „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę szkoły Zespół Szkół nr 1 w Sanoku,
  Sobieskiego 23, 38-500 Sanok;
 • „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu;
 • okresie realizacji projektu – rozpoczęcie projektu 01/09/2020, zakończenie projektu 31/08/2022;
 • „Projekcie” oznacza to Projekt „Rozwój kompetencji zawodowych
  i osobistych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku na stażach zagranicznych
  w przedsiębiorstwach UE” nr 2020-1-PL01-KA116-079872,
  w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe;
 • „realizatorze” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 1 w Sanoku.

 

§2

Zakres wsparcia

 

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół nr 1 w Sanoku.
 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1
  w Sanoku.
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
 • przygotowanie językowe dla uczniów – 20 godzin dla każdego zawodu;
 • przygotowanie pedagogiczne dla uczniów – 15 godzin dla każdej grupy;
 • przygotowanie kulturowe dla uczniów – 10 godzin dla każdej grupy;
 • miesięczny staż dla uczniów każdego zawodu nauczanego w ZS nr 1 (technik ekonomista, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych);
 • 40-godzinny staż w przedsiębiorstwach (job shadowing) dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
 1. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

 

§3

Uczestniczki i uczestnicy projektu

 

 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie szkoły oraz nauczyciele Zespół Szkół nr 1 w Sanoku, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Przy wyborze uczennic i uczniów do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:
 • uczeń konkretnego kierunku/zawodu/klasy,
 • średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 • średnia ocen z j. angielskiego i j. angielskiego zawodowego oraz opinia nauczyciela z języka angielskiego o sprawności komunikacyjnej kandydata,
 • opinia nauczyciela wychowawcy,
 • opinia pedagoga szkolnego.

 

Szczegółową ilość punktów za poszczególne kryteria przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

KRYTERIUM

ILOŚĆ PUNKTÓW

PODSTAWA OCENY

1.

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych

Od 1 do 6 pkt

Dziennik

szkolny/średnia za ostatni semestr

2.

Średnia ocen

z j.angielskiego

i j. angielskiego zawodowego

Od 1 do 6 pkt

Dziennik

szkolny/średnia za ostatni semestr

3.

Opinia nauczyciela
z języka angielskiego.

Od 1 do 5 pkt

Protokół oceny

4. 

Opinia nauczyciela wychowawcy

Od 1 do 5 pkt

Protokół oceny

 

 1. Przy wyborze nauczycieli do projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:
 • Nauczane przedmioty w zawodzie/zawodach:
 • Poziom języka angielskiego.
 • Informacja o powodach oraz motywacji udziału w projekcie.
 • Propozycja działań, które wdrożą wiedzą uzyskaną podczas job shadowing do praktyki szkolnej
  i wpłyną na poprawę jakości pracy szkoły.

 

Kryterium

Ilość

uzyskanych

punktów

Nauczane przedmioty w zawodzie/zawodach

0-4

Poziom języka angielskiego.

0-6

Informacja o powodach oraz motywacji udziału w projekcie.

0-4

Propozycja działań, które wdrożą wiedzą uzyskaną podczas job shadowing do praktyki szkolnej i wpłyną na poprawę jakości pracy szkoły.

0-4

Maksymalna ilość punktów

18

 

 1. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/ uczennica z listy rezerwowej według uzyskanej ilości punktów.
 2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzygają:
 • kolejność zgłoszeń,
 • poziom motywacji – ankieta rekrutacyjna,
 • test wiedzy z przedmiotów zawodowych (uczeń).

 

§4

Proces rekrutacji

 

 

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie cyklicznie, osobno dla każdej grupy, w okresie trwania projektu.
 3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas oraz koordynatora projektu. Zostaną również przekazane rodzicom uczniów podczas wywiadówek lub za pomocą e-dziennika.
 4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora / koordynatorki (w biurze projektu).
 5. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, przez e-dziennik, telefoniczną lub pisemnie
  o uzupełnienie braków dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
 8. O zakwalifikowaniu uczestników/uczestniczek do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników/uczestniczek termin rekrutacji może ulec wydłużeniu.
 10. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatorki/koordynatora powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
 11. W terminie 14 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji uczestnikowi przysługuje prawo odwołania. Należy je złożyć na piśmie u koordynatora projektu.
 12. Uczeń/uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
 • na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach,
 • w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 40% zajęć z przygotowania językowego pedagogicznego lub kulturowego,
 • samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,

Jednocześnie w ww. przypadkach realizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki zwrotu materiałów, które otrzymał do celów jego realizacji.

 1. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:
 • skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
 • przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
 1. Nauczyciel zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki.
 2. Skreślenia uczestnika/uczestniczki z listy w przypadkach, o których mowa w ustępie 12, 13 i 14 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.
 3. Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe dokumenty dostępne są u koordynatora projektu.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.
 2. Uczestniczka/uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora/ koordynatorkę projektu.

 

Przygotowała: dyr. Renata Gromek